Deli z drugimi!

Rak in kemoterapija sta trenutno med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto življenja posameznika, ki boleha za rakom. Mukozitis je medicini že dolgo trn v peti, saj posledice močno vplivajo na potek zdravljenja in na kvaliteto življenja pacienta. Na nastanek in posledice mukozitisa lahko vplivamo na različne načine, pogosto pa se uporablja poceni in relativno učinkovita rešitev krioterapije z ledenimi kockami.

»Cilj te raziskave je preveriti učinke oralne krioterapije na razvoj s kemoterapijo povzročenega mukozitisa pri pacientih s kombiniranim zdravljenjem.« Predhodne raziskave navedene v tej študiji naj bi nakazovale, da mnoge resne okužbe izvirajo iz ustne votline, kar pomeni da kemoterapija ali imunosupresivi pomembno zvišajo ogroženost pacienta za okužbe, saj lahko povzročajo rane in razjede ustne votline.

Mukozitis

Mukozitis je opisan kot vnetna reakcija sluznice v ustni votlini. Pojavlja se pri ~40% pacientov, ki se zdravijo s kemoterapijo in radioterapijo glave ter vratu. Sprva se pojavlja kot bolečina v ustih in jeziku, kasneje pa se lahko razvijejo boleče razjede ustne votline in ustnic. Navadno se začne pojavljati 5.-10. dan ali 7.-14. dan po aplikaciji kemoterapevtikov in traja 2-3 tedne. Najhujši je 7. dan po nastanku, bolečine pa lahko segajo vse od blagih, do nevzdržnih, kar ima za posledico negovalne probleme v sklopu prehranjevanja in pitja, ustne higiene, govorjenja in celo dihanja.

Za preventivo in zdravljenje mukozitisa, so se v preteklosti posluževali mnogih sredstev in tehnik, katerih rezultati so izjemno različni, dejstvo pa je, da je preprečevati pojavnost mukozitisa mnogo lažje, cenejše, boljše za pacienta in prepreči mnogo zapletov zdravljenja, kot zdravljenje po nastanku mukozitisa.

Krioterapija

Krioterapija je lokalna ali sistemska uporaba hlajenja za različne namene terapije, v tem primeru se je lokalno hlajenje uporabljalo kot adjuvantna terapija za lokalno vazokonstrikcijo v tkivih ustne votline. S tem posledično zmanjšamo količino kemoterapevtikov, ki dosežejo tkiva ustne sluznice in jezika, s čimer zmanjšamo možnost pojava ali omilimo mukozitis. Ker za hlajenje lahko uporabljamo led, je ta metoda tudi poceni in dostopna za uporabo.

Izvedba poskusa

Izmed 71 pacientov, ki so čakali na kemoterapijo, jih je kriterijem ustrezalo 60, ki so jih preiskovalci razdelili v dve skupini po 30 oseb. Izločeni so bili vsi pacienti, ki: (i) so že prejeli prvo dozo kemoterapije, (ii) ne bodo imeli kombinirane kemoterapije, (iii) bodo prejemali druge kemoterapevtike kot Etoposide, Platinol, Mitomycin in Vinblastin, (iv) imajo maligna obolenja ustne votline, (v) imajo makroskopske okužbe v ustni votlini. (Karagözoğlu in Filiz Ulusoy 2005) Vzorec je zajemal pretežno moške (70%) stare nad 60 let (66,7%). 43 pacientov je prejelo enodnevni, 17 pa tridnevni ciklus kombinirane kemoterapije.

Za izvedbo so preiskovalci zbrali naslednje podatke:

  1. Anketni vprašalnik
  2. Skala za pacientovo oceno mukozitisa
  3. Skala za zdravnikovo oceno mukozitisa
  4. Skala za oceno pH ustne votline

Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja o podatkih, ki bi lahko vplivali na pojav mukozitisa po kemoterapiji, kot na primer starost, spol, kronične sistemske bolezni, kajenje, alkohol in mnoge druge.
Skala za pacientovo oceno mukozitisa je bila sestavljena na način, da lahko pacient vsak dan tekom kemoterapije do 2. ciklusa (21. dan) oceni stopnjo mukozitisa v svojih ustih, prav tako so po svoji skali oceno izvedli tudi preiskovalci.

mukozitis

Tabela 2 – Skala za zdravnikovo oceno mukozitisa

Oceno pH v ustni votlini so preiskovalci izvedli pred aplikacijo vsake krioterapije, po kemoterapiji, ter na koncu poskusa (21. dan). Oceno pH so izvajali z univerzalnimi Merckovimi pH testnimi lističi in pripadajočo skalo. pH se je meril na jeziku 1 minuto, pred meritvijo pH si pacienti niso smeli spirati ust.

Aplikacija krioterapije se je izvedla 5 minut pred aplikacijo kemoterapije in je trajala do konca kemoterapije, glede na različne programe kemoterapije, ki so bili izvedeni pri pacientih. Kocke so bile tik do krioterapije shranjene v hladilniku, saj so jim med krioterapijo kocke zaporedoma menjevali še preden so se do konca stalile. Pacienti so dobili posebne ledene kocke, z zaobljenimi robovi, da niso dražile ali poškodovale ustne sluznice in dovolj majhne, da so jo lahko premikali po ustih, saj jim je bilo naročeno, da kocke ne smejo imeti pri miru, ampak jo ves čas premikajo po ustni votlini. Pacientom s snemljivimi zobnimi protezami je bilo naročeno, da jo za čas krioterapije snamejo.

Rezultati

Po skali pacientove ocene mukozitisa je bila prisotnost v preiskovani skupini 36,7%, v kontrolni pa 90%. Zdravnikova ocena mukozitisa je bila 10% v preiskovani skupini in 50% v kontrolni skupini. Najvišja srednja vrednost ocene mukozitisa po kemoterapiji je bila v preiskovani skupini 0,23 (11. dan) in 0,83 (6. dan) v kontrolni skupini. Tekom 21 dni so bile srednje ocene stopnje mukozitisa (torej kako hud je bil mukozitis) višje v kontrolni skupini (graf 1).

graf1Graf 1 – srednje vrednosti ocen po skali pacientove ocene mukozitisa (n = 60)

Tudi srednja vrednost trajanja mukozitisa je bila mnogo nižja v preiskovani skupini (7,09 dni) v primerjavi s kontrolno skupino (12,03 dni), s tem da je vredno omeniti, da je bilo v preiskovani skupini le 11 oseb s prisotnim mukozitisom, medtem ko je bilo v kontrolni skupini takih 27.

Tudi pri ocenah vrednosti pH so bile med skupinama velike razlike (graf 2, 3). Normalne vrednosti pH v ustih naj bi bile med 6,3 in 7,2. (Karagözoğlu in Filiz Ulusoy 2005)

graf2

Graf 2 – srednje vrednosti pH ustne votline pred in po kemoterapiji ter na 21. dan pri pacientih, ki so kemoterapijo prejemali 1 dan (n = 43)

graf3

Graf 3 – srednje vrednosti pH ustne votline pred in po kemoterapiji ter na 21. dan pri pacientih, ki so kemoterapijo prejemali 3 dni (n = 17)

Rezultati te raziskave so jasno pokazali prednosti adjuvantne uporabe krioterapije ob aplikaciji kombinirane kemoterapije, tako na pojavnost, kot na stopnjo in trajanje mukozitisa. Poleg lokalne vazokonstrikcije so rezultati jasno pokazali tudi vpliv na spremembo pH k bolj bazični vrednosti, ki še dodatno zniža ogroženost za pojav mukozitisa. Poleg tega, primerjava podatkov iz anketnih vprašalnikov kaže na to, da izmed vseh dejavnikov, za katere trenutno verjamemo da vplivajo na pojav mukozitisa, ni nobene jasne korelacije s pojavom mukozitisa.

Literatura:

  • Karagözoğlu, Şerife, in Mehlika Filiz Ulusoy. 2005. „Chemotherapy: the effect of oral cryotherapy on the development of mucositis.“ Journal of Clinical Nursing 14 (6): 754–65.

 

Študijo povzel: Timotej Černjač Subotič