Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA RAZVOJNO PSIHOLOGIJO

V UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA (LJUBLJANA) Polni delavnik Monday, June 11th, 2018

Opis dela:

-OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH VISOKOŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, -ORGANIZIRANJE IN SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA, -IZVEDBA PREDAVANJ ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGE PEDAGOŠKE AKTIVNOSTI PRI PREDMETIH NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. IN 2. STOPNJE TER DRUGIH OBLIKAH PEDAGOŠKEGA DELA (KONZULTACIJE, GOVORILNE URE, IPD.), -VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, -SKRB ZA USMERJANJE RAZISKOVALNEGA DELA IN ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI MAGISTRSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, -PRIDOBIVANJA, IZVAJANJA IN VODENJA MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, -ZNANSTVENO RAZISKOVALNO , PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD.

Izobrazba: doktorat znanosti

Trajanje : Nedoločen čas

Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno

Drugi pogoji: veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje razvojna psihologija, ALI -iz

polnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje razvojne psihologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o iz

polnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi . -aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne iz

polnjuje, ga mora iz

polniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi. -pedagoške in znanstveno-raziskovalne izkušnje na področju razvojne psihologije, -sposobnost samostojnega znanstveno – raziskovalnega dela ter vodenja raziskovalnih projektov in sodelovanja v njih -retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, sposobnost timskega dela -posobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti. Nastop dela: 1. 10. 2018

Prijava je mogoča do: 10. 08. 2018

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 2, 1000 LJUBLJANA