Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STROKOVNI DIREKTOR/STROKOVNI VODJA – PREDSTOJNIK INŠTITUTA

V Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (LJUBLJANA) Polni delavnik Thursday, April 25th, 2013

Opis dela:

USKLAJUJE PROGRAMOV INŠTITUTA IN SLUŽB, KI SO NEPOSREDNO VEZANE NA IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA S PACIENTI, VODI STROKOVNI SVET INŠTITUTA, JE ODGOVOREN ZA TEKOČE DELO IN REALIZACIJO SKLEPOV STROKOVNEGA SVETA INŠTITUTA, PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA STROKOVNO POVEZOVANJE Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI, IZOBRAŽEVALNIMI IN RAZISKOVALNIMI ZAVODI,

PRIPRAVLJA IN USKLAJUJE PREDLOGE ZA MEDNARODNO POVEZOVANJE INŠTITUTA, PRIPRAVLJA IN USKLAJUJE PROGRAM PUBLIKACIJ INŠTITUTA, PREDLAGA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, SPREMLJA URESNIČEVANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI INŠTITUTA NA TERCIARNI RAVNI, DAJE PREDLOGE ZA USMERITVE INŠTITUTA NA PODROČJU ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI NA TERCIARNI

RAVNI IN PRIPRAVI POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA PRIDOBITEV NAZIVA KLINIČNI INŠTITUT, POROČA SVETU INŠTITUTA, USTANOVITELJU IN STROKOVNIM ORGANOM O URESNIČEVANJU STROKOVNIH NALOG INŠTITUTA, DAJE MNENJE GENERALNEMU DIREKTORJU INŠTITUTA O NOTRANJI ORGANIZIRANOSTI INŠTITUTA IN O RAZPOREDITVI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA DELOVNA MESTA.

Trajanje Določen čas, 48 mesecev

Delovne izkušnje 5 let

Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

Drugi pogoji Opravljena na področju fizikalne medicine in rehabilitacije, z doseženim doktoratom znanosti in z nazivom visokošolskega učitelja na Medicinski fakulteti ali z nazivom višjega svetnika najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju fizikalne medicine in rehabilitacije znanje enega od svetovnih tujih jezikov

zaželeno je, da kandidati predložijo vizijo in razvojno strategijo strokovnih usmeritev - izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov URI-Soča, Ljubljana, Linhartova 51, z oznako “za razpis” v osmih dneh po objavi.

Prijava je mogoča do 3.5.2013

Kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom

Kje se lahko prijavim na razpis:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
LINHARTOVA CESTA 51,
1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba: VELKAVRH METKA

telefon: 01 4758 107, 01 4758 106

el. naslov: secy.kadri@ir-rs.si