Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

FITOSANITARNI INŠPEKTOR SVETNIK V INŠPEKCIJI ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Opis dela:

DELOVNE NALOGE: KOORDINACIJA FITOSANITARNIH INŠPEKTORJEV NA PODROČJU NADZORA FFS, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU ZDRAVJA RASTLIN, SEMENSKEGA MATERIALA, SORT KMETIJSKIH

RASTLIN IN FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, JEMANJE URADNIH VZORCEV IN IZVAJANJE DRUGIH INŠPEKCIJSKIH NALOG S PODROČJA DELA ORGANA , OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA , VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG

INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA V SKLADU Z ZIN, ZUP IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA NA

PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROČIL O STANJU NA PODROČJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG

INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOČI NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALIZIRANIH NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, OBLIKOVANJE NAVODIL, IZVAJANJE IN POROČANJE O PREKRŠKOVNIH NALOGAH S PODROČJA DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA SODELOVANJE Z ORGANI EVROPSKE UNIJE IN DRUGIMI MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI, SODELOVANJE V PROJEKTNIH ENOTAH, ODBORIH, …

Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poljedelstvo in živinoreja

Trajanje Nedoločen čas

Delovne izkušnje 6 let

Drugi pogoji Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja poljedelstva in živinoreje oz. čno izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) s področja poljedelstva in živinoreje oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) s področja poljedelstva in živinoreje oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) s področja poljedelstva in živinoreje, najmanj 6 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit za inšpektorja, opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, znanje tujega jezika na osnovni ravni,znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije,ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Javni natečaj z zahtevanimi pogoji za zasedbo dm,je objavljen na spletni strani MJU.

Prijava je mogoča do 17. 01. 2017

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Urnik dela dopoldan

Kje se lahko prijavim na razpis:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN
Dunajska cesta 22 , 1000 LJUBLJANA

el. naslov: gp.uvhvvr@gov.si