Zaposlitveni oglasi v zdravstvu

Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) V PROJEKTNI ENOTI ZA DELOVANJE SISTEMA SOCIALNE AKTIVACIJE V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (DM 16004 - OP EKP SA) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020)

Opis dela:

IZVAJANJE NALOG V OKVIRU PROJEKTA; IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV; SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV; VODENJE IN SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH; VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJ; PRIPRAVA PLANA DELA IN POROČIL TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG.

Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Socialno in

Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Izobraževalne vede

višješolska (prejšnja), višja strokovna, Psihologija

višješolska (prejšnja), višja strokovna, Sociologija in študiji kultur

Trajanje zaposlitve: Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 11.5.2019

Delovne izkušnje: 3 leta

Vozniški izpit: B

Drugi pogoji: Poleg zgoraj navedenih znanj mora imeti kandidat opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. se bo izvajalo na območju Celja, Laškega, Slovenskih Konjic, Šentjurja pri Celju in Šmarij pri Jelšah. Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si ali v pisni obliki na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, z označbo: » za področje (eno ali več) v PE za delovanje sistema socialne aktivacije, DM 16004 – OP EKP SA«. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih del. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis v EUROPASS obliki, ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat k svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence. Trajanje zaposlitve – nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke, predvidoma do 11.5.2019.

Prijava je mogoča do: 4. 07. 2018

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti ali e-pošti:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA
kontaktna oseba:, MDDSZ
Telefon: 01 369 77 00
El. naslov: gp.mddsz@gov.si