Zaposlitveni oglasi v zdravstvu


Pozor! Ta oglas je star več kot 30 dni!

PREDSTOJNIK KLINIČNEGA ODDELKA ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO, PEDIATRIČNA KLINIKA, SISTEMIZIRANO DELOVNO MESTO: VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1,

V UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA (LJUBLJANA) Polni delavnik Wednesday, January 23rd, 2019

Opis dela:

PREDSTAVLJA ORGANIZACIJSKO ENOTO, PLANIRA, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA NA ORGANIZACIJSKI ENOTI, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN PREDLAGA UVEDBO NOVIH DEJAVNOSTI, JE POOBLAŠČEN ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI ORGANIZACIJSKE ENOTE V SKLADU S STRATEŠKIMI USMERITVAMI IN SPREJETIM FINANČNIM NAČRTOM UKCL, JE POOBLAŠČEN ZA RAZPOLAGANJE S KADROVSKIMI VIRI ZNOTRAJ DELOVNEGA PROCESA ORGANIZACIJSKE ENOTE, ODGOVARJA ZA URESNIČEVANJE PLANIRANIH NALOG IN CILJEV, ODGOVARJA ZA URAVNOTEŽENJE POSLOVNIH IN STROKOVNIH INTERESOV, SKRBI ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI, ODGOVARJA ZA POSLOVNI USPEH ORGANIZACIJSKE ENOTE, ODGOVARJA ZA ZAGOTAVLJANJE SISTEMA KAKOVOSTI TER ŠE DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje : Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Delovne izkušnje: 4 leta

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Drugi pogoji

POKLIC: .

ZA PREDSTOJNIKA KLINIKE JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/-KA, KI IZPOLNJUJE NASLEDNJE RAZPISNE POGOJE: IMA UNIVERZITETNO IZOBRAZBO MEDICINSKE SMERI, IMA NAZIV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA NA MEDICINSKI FAKULTETI ALI NAZIV SVETNIK ALI VIŠJI SVETNIK, IMA NAJMANJ ŠTIRI LETA DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROČJA DELA USTREZNE SPECIALNOSTI, IMA ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE SPOSOBNOSTI, IMA ZNANJE ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA, PREDLOŽI PROGRAM DELA IN RAZVOJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, IMA VELJAVNO LICENCO.

KANDIDATI MORAJO POLEG ZGORAJ NAŠTETIH RAZPISNIH POGOJEV IZKAZATI, DA IZPOLNJUJEJO ŠE NASLEDNJA ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA/POGOJE: NAJMANJ 12 LET DELOVNIH IZKUŠENJ PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU IZPOLNJEVANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA PRENOS ZNANJA NA DRUGE ZDRAVNIKE IN ZDRAVSTVENE DELAVCE AKTIVNO SODELOVANJE Z IN DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI RAZLIČNIH SPECIALNOSTI IN RAZLIČNIH RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI KREATIVNOST IN KOMUNIKATIVNOST ZA USPEŠNO TIMSKO DELO KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, UPOŠTEVAJE SORAZMERNOST MED STROŠKI VPELJAVE IZBOLJŠAV IN UČINKOVITOSTJO.

MANDAT TRAJA ŠTIRI LETA, Z MOŽNOSTJO PONOVNEGA IMENOVANJA.

KANDIDATE VABIMO, DA POSREDUJEJO PISNE PRIJAVE Z ŽIVLJENJEPISOM IN PRILOŽENIMI DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV.

K VLOGI NAJ KANDIDATI PRILOŽIJO DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU ZGORNJIH POGOJEV, NA OVOJNICI NAJ KANDIDATI OBVEZNO NAVEDEJO, NA KATERO DELOVNO MESTO SE PRIJAVLJAJO.

Prijava je mogoča do 1. 02. 2019.

Kje se lahko prijavim na razpis:

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA